Określ czy na rysunku przedstawiono chromosom przed czy po replikacji dna

Pobierz

A. metafaza I mejozy B. metafaza mitozy C. anafaza I mejozy D. anafaza mitozyRysunki przedstawiają pokroje roślin z rodzaju Solanum, które posiadają różne liczby chromosomów.. .Na ilustracji przedstawiono proces, który zachodzi przed podzialem komórki.. Gen warunkujący tę cechę jest zlokalizowany w autosomie.. U kobiet występują dwa identyczne zwane X a mężczyzn 1 chromosom X i jeden niewielki chromosom zwany Y. Dłogość ludzkiego DNA -ok. 2 m na komórkę.chromosomu (chromatydy, centromer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci; 2) przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA; 3) przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w DNA, kod genetyczny);Chromosom ‒ to struktura wewnątrzkomórkowa będąca nośnikiem informacji genetycznej.. b) Podaj liczbę autosomów występujących w przedstawionym kariotypie.roślinnych - z DNA lub RNA.. 2n = 36 A tetraploid B C heksaploid oktaploid a) Oblicz i podaj liczbę chromosomów, dla każdej z roślin (A, B i C) przedstawionej na powyższym rysunku.Na rysunku I przedstawiono budowę jednego z rodzajów komórek, a na rysunku II - kolejne etapy pewnego zjawiska zachodzącego w takiej komórce, umieszczonej w 7% wodnym roztworze sacharozy.. Ludzki kariotyp składa się z 23 par chromosomów..

(0-2)Na rysunku przedstawiono proces transkrypcji.

Na podstawie: J. Duszyński, K. Grykiel, L. Hryniewiecka, A. Jarmołowski, Biologia, t. 1, Warszawa 2003, s. 108;ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. U ptaków samce mają dwa identyczne chromosomy płciowe (X), samice zaś - dwa różne (X i Y), przy czym chromosom Y jest "genetycznie pusty".. Replikacja DNA jądrowego zachodzi w czasie cyklu komórkowego podczas.. Określ, czy praworęczni heterozygotyczni rodzice mogą oczekiwać leworęcznego potomstwa.człowieka.. (3pkt) Praworęczność i leworęczność są cechami dziedzicznymi, przy czym tendencja do używania prawej ręki jest cechą dominującą.. (2 pkt).Na rysunku przedstawiono parę chromosomów homologicznych z allelami dwóch genów w komórce diploidalnej, będącej komórką macierzystą gamet.. Wyjaśnij, na czym polega ten proces.. Zakres podstawowy.. b) Wśród A-D zaznacz wniosek wynikający z przedstawionych wyników badań.4 Na rysunku przedstawiono sposób upakowania materiału genetycznego w komórce.. Wyjaénij, dlaczego proces przedstawiony na ilustracji zachodzi przed podzialem komórki.. cytokineza A B za mito faza anafaza meta aza f o pr telof aza faza G 2 a G1 faz I n t er f a z a a) Uzasadnij, podając dwa argumenty, że przedstawiony na schemacie chromosom to forma DNA właściwa dla metafazy, a nie fazy G b) Wyjaśnij, dlaczego w mitozie plastydy i mitochondria ulegają podziałowi, natomiast pozostałe organelle rozpadają się i komórki potomne dziedziczą ich fragmenty..

Aniaww.Na ilustracji przedstawiono chromosomy o różnych kształtach i rozmiarach.

Napisz, który z przedstawionych schematycznie rodzajów replikacji (A, B czy C) ilustruje replikację semikonserwatywną.. Na powyższym kariotypie w pozycji 9 wydzielono przez otoczenie elipsą A. chromatydy siostrzane.. Struktura 1n 2n A B C F Zadanie 5.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 - 35).. Zadanie 3.. Na początku profazy kiedy chromosomy są jeszcze długie i cienkie każdy z nich ma dwie cząstczki DNA (po replikacji, przed podziałem), potem różnicuje się na 2 chromatydy z których każda ma 1 częsteczkę.. Określ genotypy rodziców i fenotypy potomstwa (z uwzględnieniem płci) powstałego w wyniku skrzyżowania prążkowanej kury z kogutem o nieprążkowanym upierzeniu.1.. Jedność i różnorodność, M. Maćkowiak, A. Michalak (red .. Na podstawie: Biologia.. Na górę.. a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Miejsce na naklejkę MBI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Określ, z ilu chromatyd będzie się składał każdy chromosom po zakończeniu: a ) I podziału mejotycznego (2) b) II podziału mejotycznego (1) Chciałabym, żeby ktoś sprawdził, czy to jest dobrze .Na rysunku przedstawiono fenotypy potomstwa tych muszek, hodowanego w różnej temperaturze (15 ºC i 25 ºC).. Na podstawie informacji z rysunku oraz własnej wiedzy wybierz spośród A-E i zaznacz dwa zdania, które prawidłowo opisują przedstawiony proces replikacji.W liniowych chromosomach aktywnych przebiegać może wiele (tysiące) jednoczesnych procesów replikacji..

Jedna para to tzw. chromosomy płciowe.

Spośród wymienionych poniżej genotypów gamet wybierz i zaznacz ten, który nie może być wynikiem prawidłowego podziału mejotycznego przedstawionej komórki.. a) Uzupełnij tabelę, wpisując genotypy i fenotypy osobników pokolenia F1 ustalone na podstawie przedstawionych wyników.. Podwójna helisa DNA ulega rozwijaniu (odwinięciu od nukleosomów) i odsuwaniu się od siebie, następuje jej .Re: Liczba chromosomow a liczba cz. DNA.. C. chromosomy niehomologiczne.. Podaj nazwe procesu przedstawionego na ilustracji, a nastçpnie opisz, na czym on polega.. U organizmów prokariotycznych chromosomem jest pojedyncza, kolista cząsteczka DNA, u organizmów eukariotycznych liniowa cząsteczka DNA zlokalizowana w jądrze komórkowym.. a) Zaznacz poniżej (A-D) nazwę fazy kariokinezy, którą przedstawiono na rysunku.. ), Warszawa 2008, s. 169. a) Zaznacz rysunek, na którym poprawnie oznaczono końce 3' i 5' nici fragmentu cząsteczki DNA i nici syntezowanego mRNA .Zestaw 1 Genetyka Zadanie 1.. Rysunek przedstawia schematycznie jedną z możliwości ekspresji oraz powielania informacji genetycznej.. B. chromosomy homologiczne.. Miejsca cząsteczek DNA, w których zachodzi replikacja, noszą nazwę replikonów (jednostka replikacji, zawiera miejsce rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz wszystkie sekwencje fizyczne do niego przylegające, które są pod jego kontrolą i replikują razem z nim)..

Na schemacie przedstawiono cykl komórkowy.

10 N5743 .Na rysunku I w uproszczony sposób przedstawiono wadę wzroku - krótkowzroczność, a na rysunku II - sposób jej korygowania.Podaj, używając symboli: A, T, C, G, U, sekwencje nukleotydowe fragmentu nici RNA i fragmentu nici DNA, które zaznaczono klamrami na rysunku C. RNA: 5' 3' DNA: 5' 3' 18.2.. Przyporządkuj nazwy do odpowiednich struktur oznaczonych na rysunku numerami.. Na rysunku przedstawiono chromosom Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1. chromosom • podwójna helisa DNA • chromatyna 1.. Przed podziałem komórki zawsze zachodzi podwojenie ilości DNA w jądrze komórkowym.Na rysunku przedstawiono model replikacji DNA u eukariontów.. a) Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.A) Podaj Nazwę Proces Przedstawionego Na Powyższym Schemacie - ID:5dfd2875ef2da.. Proces kopio - wania DNA nazywamy replikacją.Na poniższym rysunku przedstawiono kariotyp człowieka.. P F ZADANIE 2 Na rysunku przedstawiono budowę pantofeleka - jednokomórkowego organizmu heterotroficznego, zaliczanego do Protista .. Chromosom zbudowany jest z DNA, białek histonowych i białek niehistonowych.Dlaczego chromosomy są widoczne tylko podczas podziałów jądra komórkowego?. Występuje on pospolicie w strefie przybrzeżnej i otwartej toni wodnej zbiorników słodkowodnych.. Odpowiedź uzasadnij.Na rysunku pokazano stopy: człowieka.. Na rysunku przedstawiono dwa chromosomy.. Na rysunku przedstawiono liść i różne.. Na rysunku przedstawiono organizmy (oznaczone.. Na rysunku przedstawiono sposób upakowania.. Na rysunku przedstawiono uproszczony schemat .. Na rysunku przedstawiono zależność między.. Na schemacie literami A i B.Istnieją trzy typy podziału jądra komórkowego: amitoza, mitoza i mejoza.. Zadanie 21. autor: malgosi35 » śr lut 06, 2008 20:09.. Zadanie 20 (3 pkt.).. Na podstawie: Z. Podbielkowski, A. Pałczyński, B. Polakowski, Botanika, Warszawa 1995. cytokineza replikacja DNA mitoza Przed każdym podziałem komórki jej materiał genetyczny zostaje podwojony.. Na rysunku przedstawiono jedną z faz kariokinezy zachodzącą w komórce, która ma cztery chromosomy.. Określ, ile chromosomów będą zawierały komórki po zakończeniu: a) I podziału mejotycznego (46) b) II podziału mejotycznego (23) 2.. Określ, jaką ploidalność (1n czy 2n) mają struktury oznaczone na schemacie literami: A, B, C i F. Wstaw znak X w odpowiednim polu tabeli.. Strzałką oznaczono kierunek syntezy mRNA.. Komórki diploidalne zawierają podwójny zestaw chromosomów, a komórki haploidalne - pojedynczy.. Ponieważ wtedy następuje zagęszczenie chromatyny, co umożliwia równe rozdzielenie materiału genetycznego do komórek potomnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt