Ocena opisowa ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym klasą 1

Pobierz

Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.. Małgorzata Majda.. W tej grupie edukacyjnej znajdują się dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ale także .Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_2.doc; .. .Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Natomiast nie prowadzi się tych zajęć w formie zajęć określonych w art. 109 ust.. Na zakończenie klasy programowo najwyższej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.Potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.. Ocena funkcjonowania ucznia Szkoły .Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.. (171832 hits) Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (156396 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Plik Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umierkowanym i znacznym(1).doc na koncie użytkownika btrybon • folder Programy • Data dodania: 9 paź 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem..

Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.

… Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU.. Zna zasady panujące w klasie i stosuje się do nich.Najbardziej upośledzony jest rozwój myślenia abstrakcyjnego, brak jest wyższych form myślenia.. Opis przypadku - Problem uczennicy nadmiernie opuszczającej zajęcia szkolne .. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.. 26 Cze 2012.. 1) klasy I-III: a) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa,.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .. … W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB.. Opinia o uczniu klasy II Szkoły Przysposabiającej do pracy.. Rok szkolny 2014/2015.. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia przez nauczyciela (wopfu)/przykład; Ocena efektywności pomocy pedagogicznej po roku pracy z dzieckiem; Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; Uczeń z zespołem Aspergera - przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającegoOcena opisowa ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Zna cyfry od 0 do 15, przelicza w zakresie od 0 - 15.. Wyniki rozpoznania i ocena poziomu funkcjonowania ucznia: myślenie na poziomie przedoperacyjnym, zaburzona analiza i synteza wzrokowo-słuchowa, rozpoznaje głoski tylko w nagłosie, potrafi odwzorować prosty tekst, nieprawidłowo odwzorowuje litery: b, p, t, d, f .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnoprawności sprzężonymi w szkole ponadgimnazjalnej i szkole ponadpodstawowej, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w załączniku nr 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia .Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie - na miarę .Opis i analiza problemu dziecka z niedosłuchem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz dużą absencją .. Brak akceptacji ucznia ze strony pozostałych uczniów w klasie.. Chętnie przebywa wśród rówieśników, jest przez nich pozytywnie odbierana..

Warlubie ... Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.

Ocena powinna pokazać uczniowi jego braki, .. Nie odróżnia co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.. Jaraczewo.1 OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.. Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.. Miechów.. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.osiągnięć przedstawić w ocenie opisowej .. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. 2(Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008r.). Przestrzeganie zasad grupowych Zawsze przestrzega zasad współżycia w grupie.Doradztwo zawodowe w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym powinno być realizowane, ponieważ przepisy nie wykluczają w tym zakresie szkół specjalnych.. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Ocena opisowa za I okres/ roczna* (ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym)uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym".. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go doEdukacja uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie się opierać na realizacji programów edukacyjno - terapeutycznych opracowywanych dla poszczególnych uczniów na podstawie "Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA ..

Charakterystyczna jest ... pozytywnego wzmacniania osiągnięć ucznia.

obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, oceny zTreści zadań do arkusza oceny wiadomości i umiejętności uczniów sformułowałam w oparciu o: 1. ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi"Klasa Rok szkolny 2011/2012 .. Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.. Prawidłowo porównuje i porządkuje przedmioty wg określonej cechy.. Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokimOCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie: • Zachowanie • Umiejętności praktyczne • Umiejętności językowe • Umiejętności matematyczne • Umiejętności przyrodnicze • Umiejętności artystyczno - ruchowe • Rewalidacja indywidualna • Religia Uczennica .Ocena końcowa.. Prowadzenie dziennika dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej (2012-05-27 22:37:38) .. Joanna Stępniewska.. 3( Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008r.). z uczniami .Załącznik nr … do dziennika lekcyjnego (wzór nr 1) Ocena opisowa za I okres/ roczna* .. podpis wychowawcy klasy *niepotrzebne skreślić .. Zna kształty i nazywa proste figury geometryczne.. Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Weronika, kl. IVb -uczennica upośledzona w stopniou umiarkowanym z autyzmem Zachowanie: Uczennica sympatyczna, grzeczna.. 1 pkt 7 ustawy o systemie oświaty.W stopniu zadawalającym określa, przedstawia i ilustruje wzajemne położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni ,oraz kierunki ruchu.. Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.. Nie zawsze odróżnia co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt