Opracowanie planu kont

Pobierz

Dlatego też, aby system ten był sprawny i funkcjonował prawidłowo, powinien zostać stworzony przez specjalistów.Plan kont tworzy usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania, wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności.. Jednostka prowadząca księgi rachunkowe i zobowiązana do realizacji wcześniej ustalonej polityki rachunkowości, musi posługiwać się odpowiednim, zakładowym planem kont.. EurLex-2odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowychJedną z możliwości jest opracowanie zakładowego planu kont, czyli wykazu wszelkich prowadzonych w jednostce kont księgowych.. Zadanie to powinno być wykonane przez profesjonalistów, czyli księgowych.Zakres obowiązków: • prowadzenie kpir , prowadzenie ksiąg sp.. Uwaga!. W przypadku firm o charakterystyce sezonowej lub z chwilowymi spadkami .- Opracowanie standardów i instrukcji w celu zastosowania planu kont.. Cenny netto - należy doliczyć 23% VAT.. Nasze biuro rachunkowe to idealny wybór dla przedsiębiorców, którym zależy na merytorycznym wsparciu, aktualnej wiedzy oraz .Opracowanie zakładowego planu kont wymaga znakomitej znajomości Ustawy o rachunkowości, a także specyfiki działalności danej firmy..

opracowanie planu kont.

Ustawowo obowiązek przygotowania planu kont dla danej jednostki gospodarczej spoczywa na kierowniku jednostki.Opracowanie dobrego planu kont może stanowić duże wyzwanie dla jednostki gospodarczej i nie jest zadaniem łatwym.. Wiemy, że jesteś zajęty, a Twój czas jest na wagę złota, więc sami odbierzemy dokumenty, aby maksymalnie ułatwić Ci pracę.. sporządzanie sprawozdań finansowych.. ewidencja środków trwałych.. Cennik przedstawia poglądowe kwoty i nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.. Kontrola formalno - rachunkowa zaksięgowanych dokumentów.. Warto więc powierzyć to zadanie profesjonalistom.. .Księgowość.. Prawidłowe opracowanie i prowadzenie planu kont w przedsiębiorstwie ułatwi zapoznanie się przez osoby za to odpowiedzialne z odpowiednimi publikacjami w tym zakresie.cja zakładowego planu kont jest jedną z istotniejszych kwestii, które wpływają na jakość danych pozyskiwanych z systemu finansowo-księgowego.. ewidencja zdarzeń gospodarczych.. prowadzenie rejestrów podatku VAT.. przesyłanie do Urzędu Skarbowego jednolitych plików kontrolnych miesięcznych JPK V7 i kwartalnych JPK V7K.. rozliczenia podatku dochodowego.Opracowanie zawiera niezwykle obszerny komentarz, a przede wszystkim, co je wyróżnia, zawiera omówienie różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości oraz wskazówki, co należy uwzględnić w planie kont, by sprostać wymaganiom Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także przykładowy wykaz kont dla jednostek stosujących MSR.Otwieranie ksiąg handlowych, opracowanie Planu Kont i Polityki Rachunkowości Kontrola dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno-rachunkowym Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażeniaProwadzenie ksiąg rachunkowych..

opracowanie polityki rachunkowości.

Ceny z klientem ustalamy indywidualnie.. z o.o., sp.komandytowych oraz komandytowej sp.. Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres usług świadczonych w ramach obsługi księgowej: Dekretowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.. opracowanie planu kont.. Opracowanie Planu Kont: od 250 zł.. Dlatego plan powinien zostać przygotowany przez specjalistów, dzięki temu będzie funkcjonował sprawnie i prawidłowo.. polityka rachunkowości, opracowanie projektu zakładowego planu kont, rejestrowanie zdarzeń gospodarczych - zgodnie z Ustawą o rachunkowości, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych.opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym, w sposób umożliwiający przypisanie kosztów i przychodów do miejsca ich powstawania (co najmniej do poziomu komórki organizacyjnej), optymalizację i usprawnianie organizacji procesów księgowych.• opracowanie zakładowego planu kont; bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacjiopracowanie zasad polityki rachunkowości; opracowanie planu kont z wdrożeniem; opracowanie polityki ochrony danych osobowych; zgłoszenia i sprawozdania do GUS, PIP, GIODO; monitoring zobowiązań i należności; kontrolne sprawdzenie poprawności księgowań; bilans; inne; wyceniane są indywidualnie.- Opracowanie standardów i instrukcji w celu zastosowania planu kont..

Kontrola formalno - rachunkowa zaksięgowanych dokumentów.opracowanie planu kont.

kontrola rozrachunków.. Sporządzenie go należy do obowiązków kierownika, jednak nie musi on tym zajmować się sam.. Nasze usługi obejmują prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR.Plan kont powinien być tworzony w momencie rozpoczynania działalności lub w sytuacji wprowadzania w przedsiębiorstwie pełnej księgowości finansowej.. Świadczymy usługi księgowe obejmujące przygotowanie obowiązującego zakładowego planu kont .Prawidłowe opracowanie zakładowego planu kont wymaga aby zawierał on: wykaz kont księgi głównej (syntetyka), schemat tworzenia i działania kont pomocniczych (analitycznych), metodę klasyfikacji do poszczególnych grup kont analitycznych, powiązania ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej, zasady wyceny rzeczowego majątku .Opracowanie zakładowego planu kont powinno być poprzedzone wyborem: zasad i metod ewidencji syntetycznej oraz analitycznej rzeczowych aktywów ob- rotowych; metod ewidencji, kontroli i wyceny aktywów trwałych o niskiej war-Opracowanie Polityki Rachunkowości: od 250 zł.. Stopień złożoności rośnie w sytuacji jednostek dużych, o rozbudowanym zakresie działalności operacyjnej i znacznie rozszerzonych potrzebach informacyjnych.. z o.o. • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,Opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości; Obsługa księgowa..

Zakładowy Plan Kont a Polityka Rachunkowości.Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont.

Prawidłowe opracowanie i prowadzenie planu kont w przedsiębiorstwie ułatwi zapoznanie się przez osoby za to odpowiedzialne z odpowiednimi publikacjami w tym zakresie.Plan kont powinien być tworzony w momencie rozpoczynania działalności lub w sytuacji wprowadzania w przedsiębiorstwie pełnej księgowości finansowej.. sporządzenie i wysyłka deklaracji VAT, CIT.. Niezwykle istotne w konstrukcji planu kont jest rozwinięcie analityki, czyli kont pomocniczych, na których zapisy księgowe będą .Oferujemy prowadzenie rejestrów Vat oraz rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie planów amortyzacji, a także opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt